آشنايي با اصطلاحات گمركي


ارزش كالاي ورودي درگمرك “ ارزش گمركي “
ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف CIF (بهاي خريد كالا در مبداء به اضافه هزينه بيمه و حمل ونقل و بار بندي ) و كليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه , مدل و علامت بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به كالا و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق ميگيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين و بر اساس نرخ ارز و برابريهاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روز تسليم اظهار نامه خواهد بود .


ارزش كالاي صادراتي در گمرك
هر كالايي كه بعنوان صادرات به گمرك اظهار ميشود , صرف نظر از قيمت كه طبق قرارداد براي آن تعيين شده يا بطور كلي فارغ از ارزش كالا در خارج , داراي قيمتي است كه قبلا توسط مرجع رسمي دولتي تعيين شده و به صورت  فهرست قيمتهاي صادراتي در اختيار گمرك , بانك و ساير سازمانها قرار ميگيرد لذا صادر كنندگان به اين قيمتها دسترسي دارند و الزاما اظهار نامه هاي صادراتي نيز بايد با همين ارزشها تقويم گردد . اين نحوه قيمت گذاري كالاي صادراتي و الزام كليه صادر كنندگان به رعايت آن براي اين است كه اولا صادر كننده اگر مجاز به اظهار قيمت  صادراتي كالايي كه صادر ميكند به دلخواه باشد قطعا براي يك نوع كالا قيمتهاي مختلف به گمرك اظهار ميگردد و با اين ترتيب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزي , يا اخذ ماليات , يا حتي تهيه آمار بازرگاني باشد هيچ كدام از اين منظورها درست بر آورده نخواهد شد .


اسناد مثبته گمركي
اسناد مثبته گمركي بطور كلي اسنادي هستند كه مؤيد ورود كالا به ترتيب مجاز به كشور , انجام تشريفات قطعي گمركي در خصوص آنها و تر خيص از گمرك با صدور سند ترخيص و پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي كالا تعلق ميگيرد ميباشد.


اسناد نادرست
منظور از اسناد نادرست ,اسناد يا سياهه هايي است كه در آن خصوصيات كالا صحيح و منحصرا قيد نشده است و صاحب كالا از عدم تصريح خصوصيات به زيان دولت اقدام و كالاي ديگري را با حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كمتر اظهار نموده باشد .


اظهارنامه گمركي CUSTOMS DECLARATION
يعني هر اظهار يا اقدامي راجع به اطلاعات خاص مورد نياز گمرك به هرشكل كه توسط گمرك توصيه شده يا مورد قبول واقع شود .


تشريفات گمركي CUSATOMS FORMALITIES
يعني كليه عملياتي كه بايد توسط شخص ذينفع و گمرك انجام گيرد تا مقررات قانوني و آيين نامه اي در مورد نظارت برمسافران و اظهار جامه دانها , اثاثيه و وسايل نقليه  در ورود و خروج و عبور از “ قلمرو گمركي“به مورد اجرا گذاشته شود .


ترانزيت گمركي CUSTOMS  TRANSIT
ترانزيت گمركي رويه گمركي است كه طبق آن كالاي تحت نظارت گمرك از يك گمركخانه به گمركخانه ديگر حمل ميشود .معمولا مقامات گمركي اجازه حمل كالا را تحت عنوان ترانزيت گمركي در قلمرو گمركي خود به ترتيب زير ميدهند :
الف- از يك گمركخانه مرز ورودي به يك گمركخانه مرز خروجي (ترانزيت خارجي ) Trough Transit
 ب – از يك گمركخانه مرز ورودي به گمركخانه مرز خروجي (ترانزيت به داخل ) Inward Transit
ج – از يك گمركخانه داخلي به يك گمركخانه مرز  خروجي (ترانزيت به خارج )Outward Transit   
د – از يك گمركخانه داخلي به يك گمركخانه داخلي ديگر (ترانزيت داخلي ) Interior Transit   

 
تخلف گمركيCUSTOMS FRAUD
ارتكاب عملي كه به قصد اغفال گمرك و خودداري يا گريز از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق و عوارض ورودي و صدوري يا مالياتها , يا استفاده  از آنچه طبق مقررات قانوني و آيين نامه اي منع يا حدود شده و گمرك مسئول اجراي آن است يا هر عملي كه به مقصد تحصيل هر نوع امتياز مغاير مقررات باشد , تخلف گمركي محسوب ميگردد .

 
تعرفه ترانزيت :
حقوق يا مالياتي است كه يك دولت از كالا به خاطر عبور از سرزمينش در مسير حركت از يك كشور به كشور ديگر وصول ميكند . كشورهاي بزرگ تعرفه هاي ترانزيت را حذف كرده اند , اما هنوز برخي از كشورهاي در حال توسعه  اين تعرفه ها را بعنوان منبع درآمد دريافت ميكنند .


تريپتيك TRIPTYQUE
اين دفترچه يا سند ورود موقت (گذرنامه وسيله نقليه جاده اي) فقط در قلمرو يك كشور طرف قرارداد , اعتبار دارد . كليه مندرجات  اين سند بايد به زبان ملي كشور باشد (ممكن است به زبان دير نيز تنظيم شود ).
داراي قسمتهاي جدا شونده بوده كه به عنوان سند ورودي ,يكي در گمرك محل ورود باقي ميماند , يكي به گمرك خروجي تحويل ميشود . داراي قسمتي تحت عنوان رواديد عبور ميباشد كه شماره و ثبت گمرك در حين ورود و خروج در محل رواديد قيد و وسيله نقليه در اختيار صاحب آن قرار داده ميشود .
ترانزيت داخلي PASSAVANT
ترانزيت داخلي حمل ونقل كالاي گمرك نشده در قلمرو گمركي ايران از يك گمركخانه مجاز  به گمركخانه مجاز ديگر است .

ترانزيت خارجي TROUGHT TRANSIT
 ترانزيت خارجي روشي است كه بر مبناي آن كالاي خارجي به منظور عبور از راههاي زميني يك كشور از يك گمركخانه در يك نقطه مرزي (به نام گمركخانه مبداء ) وارد و از يك گمركخانه در نقطه مرزي در همان قلمرو گمركي (به نام گمركخانه مقصد ) خارج  شود . بديهي است مبداء اوليه و مقصد نهايي در ترانزيت خارجي به ترتيب در دو كشور قرار دارد .


حقوق گمركي CUSTOMS DUTIES   
حقوق گمركي طبق تعريف شوراي همكاري گمركي يعني حقوقي طبق تعرفه گمركي وضع شده و به اجناس هنگام ورود يا خروج از قلمرو گمركي تعلق ميگيرد .در ايران تعرفه هاي گمركي به موجب قانون پذيرفته ميشود


خلاف گمركي CUSTOMS OFFENCE
خلاف گمركي يعني نقض يا مبادرت به نقض قانون گمرك .خلاف گمركي ممكن است در پاره اي از موارد ضبط كالا و اخذ جريمه را تواما در برداشته باشد و در پاره اي از موارد تنها به اخذ جريمه از مرتكب اكتفا شود طبق قانون گمرك در كشور ما تخلف گمركي مشمول پرداخت جريمه نقدي از 10 تا 100 درصد ما به التفات  و يا در مواردي از پنجاه تا صد درصد ما به التفاوت است .در مواردي كه خلافكار , هم مشمول ضبط كالا و هم پرداخت جريمه  ميشود به اقدام او قاچاق گمركي اطلاق ميگردد 


دمپينگ DUMPING
دمپينگ عبارت است از عرضه كالا با قيمتي كمتر از هزينه نهايي توليد آن يا با استفاده از سوبسيد هاي غير عادي در يك بازار خارجي .


ديپتيكDIPTYQUE
اين دفترچه يا سند ورود موقت نيز فقط در قلمرو يك كشور طرف قرارداد ,اعتبار دارد . مندرجات اين سند به دو زبان ملي كشور ذينفع تنظيم ميشود .اين سند , يك سوش و يك پروانه جدا شونده دارد . سوش از طرف موسسه صادر كننده نگهداري و پروانه به شيشه جلو وسيله نقليه چسبانده ميشود .سند به دارنده وسيله نقليه تسليم ميشود .پروانه اي كه به شيشه چسبانده ميشود برداشتن همين سند گمركي دلالت دارد كه نزد صاحب وسيله نقليه است .اين دفترچه سند ورود موقت براي كالا يا كالاهايي است كه بعنوان لوازم حرفه اي شناخته ميشوند , يا براي شركت در نمايشگاههاي بين المللي بازارهاي مكاره , كنگره ها و نظاير آ‎ن موقتا به كشور وارد ميشوند .


سپرده DEPOSIT
مبلغي  است كه نقدا يا بصورت ضماتنامه بانكي معتبر بعنوان تامين پرداخت و جوهي بابت حقوق گمركي , سود بازرگاني , عوارض و هزينه هاي گمركي  و ساير مخارجي كه ممكن است به كالا تعلق بگيرد موقتا پرداخت ميشود .


سود بازرگاني
علاوه بر حقوق گمركي , وجوهي نيز تحت عنوان سود بازرگاني طبق مصوب هئت وزيران به استناد قانون انحصار تجارت خارجي , قانون امور گمركي  و قانون مقررات صادرات و واردات از برخي كالاهاي وارداتي اخذ ميشود كه به آن سود بازرگاني گفته ميشود .فلسفه وضع سود بازرگاني جدا از حقوق گمركي صرفا به اين لحاظ بوده كه هرگاه دولت لازم بداند به منظور حمايت از توليدات يا صنايع كشور ميزان آن را تغيير دهد در حالي كه اگر اين وجوه كلا در قالب حقوق گمركي وصول ميشد بر طبق قانون ميبايست مجلس آن را تعيين كند لذا هر تغيير احتمالي آن , مستلزم انجام مقدمات و طي تشريفات متداول و صرف زمان نسبتا زيادي ميبود در حالي كه اين وجوه ممكن است هر سال محتاج تغيير باشد لذا با تصويب هيئت دولت , اين تغيير با سهولت انجام ميگيرد .

 
سند ترخيص از گمرك
منظور از سند ترخيص , هر سند گمركي است كه به موجب آن بتوان كالا را  از گمرك ترخيص نموده ‚اين سند را پروانه گمركي ‚ پروانه كالاي برگشتي ‚پروانه ترانزيت خارجي ‚ پروانه ترانزيت داخلي ‚ پروانه كالاي مرجوعي ‚ پروانه صادرات ‚ پروانه كابوتاژ و در مورد كالاهاي غير تجاري و مسافري پته يا پته غير تجاري مينامند .
سند خلاف واقع
سندي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با نوع  جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد .

صورت موجودي (انوانتر)INVENTORY
به معني صورت برداري از جزئيات كالا در انبار ‚ توزين كالا (بسته ها) باز كردن و ديدن محتويات ‚ تعيين مشخصات كالا براي امكان
درج در اظهارنامه گمركي ‚نمونه برداري از كالا براي ارسال به آزمايشگاه ‚خشك كردن كالا و همچنين تعويض لفاف ميباشد .
عوارض دريافتي بوسيله گمرك
منظور از عوارض دريافتي بوسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات به عهده گمرك واگذار ميشود . اين عوارض به موجب قانون يا مصوبات متكي به قانون تعيين ميشوند.


قاچاق گمركي
قاچاق به فرار  دادن مال موضوع عايدات دولت يا حمل و نقل و خريد و فروش كالاهايي كه موضوع جرم قرار دارند گفته ميشود .


كالاي ضبطي در گمرك
ضبط كالا در گمرك در مواردي است كه كالا  ممنوع الورود يا غير مجاز بوده با نام و مشخصات صحيح اظهار شده باشد و گمرگ سه ماه  به صاحب كالا فرصت داده باشد كه كالا را از كشور اعاده نمايد  ، ولي صاحب كالا اقدامي ننمايد ، در اين صورت بعد از انقضاي   سه ماه مذكور كالا اصطلاحاً ضبط ميشود . همچنين بعد از ضبط ، به صاحب كالا تا دو ماه وقت  داده مي شود كه اگر شكايتي دارد به دادگاه شهرستان تسليم نمايد ، در غير اينصورت و گذشت دو ماه مذكور ، اصطلاحاً كالا ضبط قطعي مي شود يعني به مالكيت دولت در ميايد .


كالاي متروكه
كالاي متروكه كالايي است كه صاحبان آن ، آن را ترك كرده باشد يعني به هر دليل به سراغ كالا براي ترخيص نرفته يا اگر مراجعه كرده ، در ارائه اسناد با مداركي كه لازم است تاخير كند ، مدتي كه بعد از انقضاي آن ، كالا متروكه مي شود ، چهار ماه از تاريخ اولين قبض انبار ، و در فرودگاهها دوماه است هر گاه در اين  مدت اقدامي براي ترخيص نشود كالا متروكه مي شود . چنانچه صاحب كالا براي عدم مراجعه و ترخيص كالا عذر موجهي داشته باشد مي تواند با تنظيم در خواست و ارائه آن به گمرك ، تقاضا كند مهلت ياد شده حد اكثر چهار ماه ديگر تمديد شود .


كالاي مرجوعي  RE-EXPORTATION     
كالاي مرجوعي يا دو بار صدور كالاهايي هستند كه :
1 – به عنوان واردات موقت قبلا به كشور وارد مي شوند و در پايان مهلت ورود موقت براي اعاده از كشور اظهار و تحت عنوان كالاي مرجوعي شناخته مي شوند .
2 – به دليل ممنوعيت يا غير مجاز بودن يا عدم تطبيق با استاندارد هاي اجباري يا به طور كلي احراز شرايط ، قابل تر خيص نيستند به همين لحاظ از كشور بايد مرجوع شوند .
كالا به حال و و ضع عادي در گمرك
يعني همان گونه كه از مبدأ حمل ارسال شده است به شرطي كه در  مشخصات كالا يا بسته بندي آن هيچگونه تغييري داده نشده يا نشود .


كارنه  TIR
اين اصطلاح يعني دفترچه ترانزيت كالا از يك گمرك مبدأ در يك كشور به گمرك مقصد در كشور ديگر .
كارنه دو پاساژCARNET DE PASSAGES EN DOUANE      
كارنه دو پاساژ در حقيقت گذر نامه وسيله حمل و نقل جاده اي است كه بعنوان ورود موقت به كشور يا كشورهايي مسافرت مي كند ، ممكن است براي حمل كالا ، اشخاص يا بعنوان اتومبيل سواري براي گردش يا انجام امري كه در نظر است موقتاً براي ورود به كشوري از آن استفاده شود .


معافيتهاي گمركي
معافيت گمركي شامل حقوق گمركي ، سود بازرگاني و عوارض مي باشند . حال گاهي هرسه اين حقوق و عوارض معاف بوده و گاهي بعضي از اعضاي آن ، مثلا معافيت فقط از حقوق گمركي يا معافيت از سود بازرگاني يا از بعضي اقلام عوارض يا همه اينها كه نام برده شد .


ممنوعيتها ي گمركي
ممنوعيت چه در ورود يا صدور كالا به موجب قانون يا مصوبات متكي به قانون برقرار ميگردد. به عبارت ديگر اعم است از كالاهايي كه بطور اخص ممنوع الورود يا ممنوع الصدور ميباشند و هم كالاهايي كه به لحاظ اقتصادي ورود يا صدورشان منع شده كه در حالت اخير “ غير مجاز “ خوانده ميشوند .


نظارت گمركيCUSTOMS CONTROL
يعني اقداماتي كه براي تضمين اجراي قوانين و مقرراتي كه گمرك مسئول اجراي آنهاست به عمل مي آيد.


واردات قطعي
منظور از واردات قطعي كالاهايي هستند كه براي مصرف يا فروش سفارش شده و به كشور وارد و با انجام تشريفات قطعي گمركي از جمله پرداخت حقوق و عوارض ورودي از گمرك مرخص ميشوند .


واردات موقت
تحت اين شيوه كالا براي منظور خاص , مدت معين , با حقوقي كه به ورود قطعي آن تعلق ميگيرد وارد و از گمرك با انجام تشريفات قطعي گمركي ترخيص ميشود. ورود كالاهاي مجاز , مشروط و غير مجاز منوط به موافقت گمرك است ورود كالاي ممنوع الورود موكول به تصويب ههيئت وزيران است .


وزن قانونيLEGAL WEIGHT
وزن قانوني يعني وزني كه طبق قانون براي مقاصد معين تعيين شده يا ميشود در قانون گمرك نيز اين عبارت نيز اين وزن عبارت از وزن ناخالص منهاي وزن تقريبي ظرف . وزني كه به  اين ترتيب به دست مي آيد براي محاسبه حقوق گمركي و عوارض ورودي در مواردي كه اين حقوق از روي وزن اخذ مي شود ، به كار مي رود .
وزن كالا به حال و وضع عادي در گمرك
منظور وزن كالا بدون تاثير رطوبت يا حرارت در مورد كالاهاي جاذب الرطوبه  ميباشد كه در هنگام ترخيص از گمرك وزن آنها بيشتر يا كمتر از اسناد حمل نشان داده ميشود .بنابراين به منظور احتساب حقوق گمركي و عوارض ورودي و همچنين اجراي ساير مقررات مربوط به واردات و صادرات وزن كالا به حال و وضع عادي كه قاعدتا بايد مطابق همان وزني باشد كه در اسناد آمده است ملاك عمل قرار خواهد گرفت .
هزينه هاي گمركي
هزينه هاي گمركي وجوهي هستند كه ميزان و چگونگي وصول آنها با تصويب هيئت وزيران براي تخليه , باربري, انبارداري , آ‎زمايش ,تعرفه بندي , بدرقه  كالا, خدمات فوق العاده و نظاير آن  تعيين و بوسيله گمرك وصول ميشود بعضي از اين هزينه ها در اظهارنامه هاي  گمركي و قبل از اظهار , محاسبه و منظورميشوند و برخي به موجب قبض در آمد و جدا از اظهار نامه وصول ميشوند(نظير هزينه خدمات فوق العاده , هزينه آزمايش كالا , هزينه تعرفه بندي و هزينه بدرقه كالا) .


DDP         Delivered Duty Paid(...named place of destination)
تحويل عوارض پرداخت شده(...محل مقصد تعيين شده) 

تحويل عوارض پرداخت شده  به معناي آن است كه وظيفه فروشنده در مورد تحويل كالا هنگامي به پايان ميرسد كه كالا را درمحل تعيين شده در كشور مورد نظر در اختيار خريدار قرار دهد . فروشنده بايد كليه خطرات و هزينه هاي ناشي از حمل كالا به محل مذكور , شامل عوارض , مالياتها و ساير هزينه هاي پس از ترخيص كالا براي ورود را تقبل كند .اصطلاح EXW (تحويل در محل كار)بيانگر حداقل وظيفه براي فروشنده است ,در حالي كه DDP (تحويل عوارض پرداخت شده ) براي فروشنده بيشترين وظيفه را به همراه دارد در صورتي كه فروشنده مستقيم يا غيرمستقيم قادر به دريافت پروانه ورود نيست نبايد اين اصطلاح را بكار برد .اگر طرفين بخواهند كه خريدار كالا را براي ورود ترخيص كند و عوارض را بپردازد اصطلاح DDU (تحويل عوارض پرداخت نشده ) را بايد بكار برد .
اگر طرفين بخواهند كه پرداخت بعضي از هزينه هاي قابل پرداخت به هنگام ورود كالا (از قبيل ماليات ارزش افزوده VAT ) را از وظايف فروشنده خارج كنند , بايد با افزودن اين عبارات منظور را مشخص كنند : تحويل  عوارض پرداخت شده , ماليات ارزش افزوده پرداخت نشده(...محل مقصد تعيين شده).اين اصطلاح را ميتوان بدون در نظر گرفتن نوع حمل كالا بكار برد . چ

 

معرفي برخي از انواع معاملات


معاملات تهاتري BARTER 
معاملات تهاتري به معناي محدود آن , عبارتست از تبادل ساده كالا بدون مبادله وجوه مربوطه , اين نوع  معامله غالبا ميان دو كشور صورت ميگيرد و چنانچه سه كشور در آن شركت كند تهاتر سه جانبه ناميده ميشود .


معاملات جبراني COMPENSATION
اين نوع معامله هنگامي صورت ميگيرد كه ارزش واردات از يك كشور خارجي در برابر صادرات به همان كشور و يا بالعكس در يك حساب تهاتري پاياپاي ميشود .هدف از چنين تسويه اي ممانعت از بدهكار شدن يك كشور در مقابل كشور ديگر است .

 
معاملات جبراني تامFULL COMPENSATION
در اين نوع معامله , مانند معاملات تهاتري ,تمام تسويه به صورت جنسي (تبادل كالا) انجام ميشود . در هر دو معامله در هر صورت تحويل كالا بدون انتقال پول صورت ميگيرد .


معاملات جبراني غير تام PARTIAL COMPENSATION
روش انجام اين نوع معاملات عملا مشابه معاملات جبراني تام است . صادر كننده بخشي از وجه كالا را نقدا و مانده آنرا به صورت كالا بايد براي آ‎ن مشتري بيابد, درياقت ميكند.


خريد متقابل COUNTER PURCHASE
در خريد متقابل ,واردات يك نوع كالا با صادرات نوعي ديگر تواما انجام  ميشود .بر خلاف معاملات جبراني ,صادركننده وجه خود را بوسيله حواله از خريدار دريافت ميكند . اين عمل به وي فرصت ميدهد كه به تعهدات متقابل خود كه بايد نقدا تسويه شود عمل كند و چنانچه نتواند از عهده آنجام آن بر آيد مشمول پرداخت جريمه خواهد شد .


معاملات خريد مجددBUY BACK TRASACTIONS
اصطلاح “BUY BACK “اساسا نشانگر قراردادي است ميان طرفين قرارداد كه به موجب آن يك طرف لوازم و تجهيزات را به ديگري تسليم و در مقابل كالاهايي را كه بوسيله اين تجهيزات توليد شده و يا توسط تجهيزات مذكور منتقل ميشود دريافت ميدارد.


معاملات تبديلي SWITCH TRANSACTIONS 
اينگونه معاملات بر حسب ماهيت مشابه معاملات  كالاهاي تجاري به شمار نميايند بلكه عبارتند از معاملات ارزي كه تسهيلات مالي براي مبادلات بين المللي كالاهاي تجاري قراهم مي آورند . لذا اصطلاح Switch  به تبديل ارز حاصل از معاملات جبراني (قراردادهاي پرداخت دو جانبه يا حساب هاي پايا پاي ) به ارز آزاد قابل تغيير مانند دلار آمريكا , دلالت ميكند .

 
اصطلاحات مفيد بازرگاني :


اسناد حمل 
بارنامه به منزله سند قرارداد حمل ,رسيد دريافت كالا و سند مالكيت آن است و همچنين سندي است كه زمان ادعاي خسارت از شركت بيمه ميتواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود .
جزئيات مندرج در بارنامه بايد شامل موارد زير باشد :
شرح كالا- علائم و يا شماره هاي تجاري – نام كشتي حامل- ذكر عبارتي كه حاكي از وجود كالا در كشتي باشد –بنا در بارگيري و تخليه –نام حمل كننده كالا- نام گيرنده كالا- نام و نشاني شخصي كه ورود اجناس به اطلاع او ميرسد – هزينه حمل پرداخت شده يا قابل پرداخت در مقصد ميباشد – تعداد نسخه هاي بارنامه كه به صورت اصل صادر شده است – تاريخ صدور.


اظهار نامه اجمالي
فرم مخصوصي است حاكي از خلاصه مشخصات محموله يك كشتي ,يك هواپيما يا يك كاروان از كاميونها كه ضمن آن تعداد بسته ,وزن, مبدا,مقصد,نام كشتي يا ديگر وسايل حمل,تعداد اقلام محموله در آن  ثبت شده و به ضميمه مانيفيست به گمرك تسليم ميشود در اظهار نامه اجمالي بعد از ذكر مشخصات موسسه حامل و مشخصات وسيله نقليه و گيرنده ,نسبت به مشخصات كالا به نوشتن جمله “ طبق مانيفست ضميمه در ...صفحه .....قلم“ اكتقا ميشود .


اظهار نامه  كالا Go ods Declaration
اظهاري است كه بر روي برگي كه گمرك تعيين نموده ,تنظيم ميشود , در اين اظهار نامه اشخاص ذ ينفع  روش گمركي را كه بايد در مورد كالا اجرا گردد , ذكر ميكنند و مشخصاتي را كه از نظر گمرگ براي اجراي آن روش لازم است قيد ميكنند .


اظهار نامه مبداء:Declaration of Origin
عبارتست ا ز يك شرح مقتضي در رابطه با مبدا كالاهاي ساخته شده كه در موقع صدور آنها توسط سازنده ,توليدكننده ,تهيه كننده ,صادر كننده, يا هر شخص صلاحيتدار ديگري در فاكتور تجاري يا هر سند ديگري كه  مربوط به كالاها باشد ذكر ميگردد.


اعلاميه ارز 
سندي است بانكي كه مبلغ ارز انتقال يافته جهت خريد كالا و هم ارز ريالي آن و تاريخ گشايش اعتبار آن را نشان ميدهد.


بار انداز 
محل سر پوشيده اي است كه يك يا چند طرف آن ديوار  نداشته باشد و كالاها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آن جا گذاشته ميشود.


بار نويسي 
مامورين مخصوص موقع تخليه كالا از وسائط نقليه , به تدريج ريز آن  را مينويسد تا بعدا با بارنامه و مانيفست تطبيق داده شود .


بار نامه
 در اصطلاح بين المللي كشتيراني بارنامه را “بيل آوليد ينگ“ و در جاده و در هواپيما “ سي.ام.ار“ ميخوانند
بارنامه مدركي است براي حمل يك واحد و يا يك پارتي كالا كه به عنوان گيرنده در مقصد از طرف موسسه حمل و نقل در مبدا بارگيري كالا, صادر ميشود . بارنامه حاوي مشخصات  ظاهري كالا از قبيل تعداد بسته ها ,شماره و علامت آنها ,وزن با ظرف و گاهي نيز وزن خالص يا مقدار و نوع كالا طبق آنچه فرستنده اظهار كرده است ,ميباشد .گيرنده بارنامه بر طبق مفاد آن ,كالا را از موسسه حمل ونقل دريافت ميدارد . 

 
پروفورما
سياهه خريدي است كه فروشنده از مبدا به عنوان پيشنهاد فروش , يا تعيين ارزش و شرايط فروش ,صادر ميكند .اين سياهه قبل از سفارش كالا, بايد به تاييد مركز تهيه و توزيع مربوطه برسد . پروفورما را پيش فاكتور نيز ميگويند .

سي اند افC&F
يعني فقط بهاي كالا در مبدا به اضافه هزينه هاي بسته بندي و كرايه تا بند ر مقصد.


ترانشيبTranshipment
(انتقال كال از يك وسيله حمل به وسيله حمل ديگر)
عبارتست ازروش گمركي كه به موجب آن كالاها تحت نظارت گمركي از يك وسيله حمل ونقل ورودي به يك وسيله حمل ونقل خروجي (صدور)در حوزه  يك دفتر گمركي كه آ‎ن دفتر در عين حال دفتر گمركي توام  براي ورود و صدور است ,انتقال داده ميشوند.


تعهد ترانزيت Transit bond-note
سندي است كه توسط گمرك تنظيم ميشود و به موجب آن اجازه داده ميشود كه كالاهابه طور ترانزيت گمركي بدون پيش پرداخت حقوق و عوارض ورودي حمل شوند و معمولا حاوي كليه مشخصات لازم براي تعيين حقوق و عوارض ورودي در مورد مقتضي و يك تعهد تضمين شده مبني بر ارائه كالاها با مهر و موم گمركي و سيم و سرب دست نخورده به دفتر گمرگي مقصد مي باشد .


ترخيص كالاClearance of Goods 
عبارتست از انجام تشريفات گمركي لازم براي صدور كالاها , براي مصرف داخلي (قطعي) با قراردادن آنها تحت روش گمركي ديگر.


درابكDrawback
عبارتست از مبلغ حقوق و عوارض ورودي كه به موجب روش درابك مسترد ميشود.


سياهه تجاري
صورتحسابي است به موجب آن هزينه كالا به حساب خريدار منظور ميشود.سياهه بايد داراي موارد زيرباشد:
تاريخ-نام و نشاني خريدار و فروشنده –شماره سفارش يا قرارداد –مقدار و شرح كالا –قيمت واحد-شرح هرگونه هزينه اضافي توافق شده كه در قيمت واحد منظور نشده است- ارزش كل كالا- وزن كالا- تعداد بسته ها –علائم و شماره هاي حمل – شرايط تحويل و پرداخت – جزئيات حمل.

 
سيف CIF
سيف به معناي بهاي تمام شده كالا در مركز كشور مقصد است كه تشكيل ميشود از بهاي كالا در شهر مبدا,هزينه بسته بندي , كرايه حمل تا بندر كشور مقصد و هزينه بيمه تا مقصد


عدل
به يك واحد كالا گفته ميشود كه در صندوق يا كارتن يا گوني و حصير و غيره بسته بندي شده باشد .


فله 
به كالاهايي كه بدون لفاف در واگنها يا كاميونهاي اتاقدار و يا كشتي حمل ميشود فله ميگويند. كالاهايي مانند شكر, گندم,حبوبات و علوفه و از اين قبيل به صورت فله حمل ميشود.


فوبFOB
يعني بهاي تمام شده روي كشتي در مبداء , در اين صورت كرايه حمل از بندر مبداء تا بندر مقصد روي كالا اضافه شده است .


كانتينر
محفظه بزرگي است از چوب يا فلز كه اغلب حجم تمام كفه يك كاميون بزرگ يا تريلر را فرا ميگيرد .

 
كالاي متروكه
كالاهايي كه مدت توقف آنها در اماكن گمركي يا انبار اختصاصي پايان يافته و ترخيص نشده باشد, كالاي متروكه خوانده ميشود .


كابوتاژ
عبارتست از حمل كالا از يك بندر كشور به بندر ديگر و همچنين از يك گمرك به گمرك ديگر, كه از راه كشور همجوار صورت ميگيرد .
كابوتاژ, تشريفات گمركي لازم است و دو نوع اظهار نامه دارد كه يكي هنگام خروج كالا از بندر يا مرز تنظيم ميشود و يكي هم هنگام ورود به گمرك مرز يا بندر.

 

كارنه تير
كارنه تير سند ترانزيتي بين المللي كالا از راه زميني است كه در مبداء صادر ميشود و به موجب آن كالا از كشورهاي بين راه تا مقصد كه بطور ترانزيت عبور ميكندنيازي به انجام تشريفات ترانزيت در مرز ورودي و خروجي هر كشور نخواهد بود .


كارنه ATA
مدرك ورود موقت بين المللي است , اگر شخصيا شركتي كالايي به صورت ورود موقت جهت شركت در نمايشگاهها يا تاسيس نمايشگاه, وارد نمايد به موجب اين مدرك نيازي به انجام تشريفات گمركي مربوط به ورود موقت نخواهد داشت.


كالاهاي توشهاي و ملزوماتstore
عبارت است از كالاهاي اختصاص يافته براي مصرف توسط مسافران و كاركنان كشتي ها ,هواپيماها يا قطارها , اين كالاها ممكن است فروخته شده باشد يا نشده باشد .


كنوانسيون آ.ت.آATAConvention
اصطلاحي است كه عموما در ارتباط با كنوانسيون گمركي در بار هرچه  آ.ت.آ براي ورود موقت كالا بكار برده ميشود .اين كنوانسيون در سال 1961 از طرف شوراي همكاري گمركي در بروكسل پذيرفته شده است كنوانسيون كيوتوKyoto Convention اصطلاحي است كه عموما در ارتباط با كنوانسيون بين المللي براي ساده  كردن و هماهنگ كردن  روشهاي گمركي بكاربرده ميشود . اين كننوانسيون در سال 1977 از طرف شوراي همكاري گمركي در كيوتو پذيرفته شده است . 


كنوانسيون نايروبي Nairobi Convention 
اصطلاحي است كه عموما درارتباط باكنوانسيون بين المللي همكاري متقابل اداري به منظور پيشگيري تجسس وكيفر تخلفات گمركي به كار برده ميشود اين كنوانسيون در سال 1977 از طرف شوراي همكاري گمركي نايروبي پذيرفته شده است .

 

گواهي مبداءCertificate of Origin
اظهاريه امضاء شده اي است كه حاكي از مبداء ساخت كالا ميباشد .گواهي مبداء توسط صادر كننده كالا و يا نماينده اش تهيه ميشود ولي اين گواهي در بعضي از كشورها بايد برروي فرم خاصي كه حاوي تائيد يك سازمان اداري مستقل (براي مثال اتاق بازرگاني)باشد صادر شود .

 
گواهي بازرسي
انجام بازرسي توسط يك موسسه بازرسي را مشخص ميكند . مرجع مذكور,محموله را باتوجه به غلائم حمل,وزن,تعدادبسته ها,مورد بررسي كمي و كيفي قرار داده و گزارش خود را ارائه ميدهد .

 
گواهي بيمه
سندي است كه بايد توسط شركت بيمه و يا نمايندگي آن بوسيله پذيره نويسان صادر و يا امضاء شده باشد و تاريخ آن بايد همزمان و يا قبل از تاريخ حمل باشد . مبلغ بيمه نامه بايد حداقل برابر با ارزش سيف كالا باشد
گواهي بيمه بايد:
- با آنچه كه در اعتبار ذكر شده مطابقت داشته باشد
- كليه خطرات ذكر شده در اعتبار را در برگيرد .
- با ساير اسناد  در مورد محموله وشرح كالا مطابقت داشته باشد.

 
مانيقستManifest
فهرست محمولات يك كشتي يا يك قطار يا يك كاروان از كاميونهايي را ميگويند كه بيشتر از يك بارنامه دارند .در فارسي ميتوان آنرا فهرست كل كالا خواند كه حاوي ريز كليه بارنامه هاي مربوط به محموله است .اين فهرست كل زماني عرضه ميشود كه محموله تجارتي به گمرك مقصد ميرسد .


مانيفست محموله (بار)Cargo manifest
عبارتست از فهرست كالاهاي تشكيل دهنده محموله بار كه در يك وسيله حمل ونقل , حمل ميشوند. مانيفست محموله بار كه به ان ترتيب حاوي مشخصات بازرگاني مربوط به كالاها از قبيل شماره هاي اسناد حمل, نام صادر كننده و گيرنده كالا ,علامت و شماره , تعداد  و نوع بسته بندي ,مقدار و شرح كالا باشد و ممكن است به جاي اظهار نامه محموله بار بكار رود . 

CIP   Carriage and Insurance Paid to (...named place of destination)
كرايه حمل و بيمه پرداخت شده تا(...محل تعيين شده در مقصد )
 
“ كرايه حمل و بيمه پرداخت شده تا “ به معناي آن است كه فروشنده وظايفي شبيه به مورد اصطلاح (كرايه حمل پرداخت شده  تا) را دارد به اضافه اينكه بايد خطراتي كه طي مدت حمل خريدار را از حيث فقدان يا ورود خسارت به كالا تهديد ميكند نيز بيمه محموله تهيه كند .فروشنده قرارداد بيمه را منعقد ميكند و حق بيمه را ميپردازد . خريدار بايد توجه داشته باشد كه تحت اصطلاح CIP فروشنده فقط ملزم به گرفتن حداقل پوشش بيمه اي است اصطلاح CIP فروشنده را ملزم به ترخيص كالا براي صدور ميكند, اين اصطلاح را ميتوان براي هر نوع حمل از جمله حمل مركب بكار برد . 


DAF   Delivered At Frontier(...named place) 

 تحويل در مرز  به معناي آن است كه وظيفه فرو شنده در مورد تحويل كالا هنگامي به پايان ميرسد كه كالا را براي صدور ترخيص كند و در نقطه يا محل تعيين شده در مرز اما قبل از مرز گمركي كشور همجوار در اختيار بگذارد .اصطلاح مرز را ميتوان براي هر مرزي از جمله مرز كشور محل صدور به كار برد . بنابراين اهميت حياتي دارد كه مرز مورد نظر همواره با ذكر نقطه و محل دقيقا در اصطلاح تعريف ميشود.اين اصطلاح عمد تا در حمل نوع راه آهن يا جاده اي استفاده مي شود ولي براي هر  نوع حملي ميتوان آن را بكار برد . 


DES   DELIVERED EX SHIP(...named port of destination) 
“تحويل از كشتي“ به معناي آن است كه وظيفه فروشنده در مورد تحويل هنگامي به پايان ميرسد كه كالا راقبل از ترخيص براي ورود در بندرمقصد تعيين شده روي عرشه كشتي در اختيار خريدار قرار دهد .فروشنده بايد كليه هزينه ها و خطرات ناشي از آوردن كالا به بندر مقصد تعيين شده را تقبل كند اين اصطلاح را فقط براي حمل دريايي يا آبراه داخلي ميتوان بكار برد .

 
DEQ     Delivered EX Quay(duty paid)   (...named port of destination)
تحويل در اسكله (عوارض پرداخت شده )(...بندر مقصد  تعيين شده) 
تحويل در اسكله (عوارض پرداخت شده) به معناي آن است كه وظيفه فروشنده در موردتحويل كالا  هنگامي به پايان ميرسد كه كالا را پس از  ترخيص براي ورود در اسكله (بار انداز) بندر مقصد تعيين شده, در اختيار خريدار قرار دهد فروشنده بايد كليه مسئوليت ها وهزينه ها, شامل عوارض ,ماليتها و ساير مخارج تحويل كالا در اين حمل را تقبل كند .
در صورتي كه فروشنده مستقيم يا  غير مستقيم قادر به دريافت پروانه ورود نيست نبايد اصطلاح را بكار برد .اگر طرفين بخواهند كه خريدار كالا را براي ورود ترخيص كند و عوارض را بپردازد بايد عبارت “ عوارض پرداخت نشده“بكار برد .اگر طرقين  بخواهند كه پرداخت بعضي هزينه هاي مربوط به واردات كالا (از قبيل ماليات ارزش افزوده Vat) را از وظايف فروشنده خارج كنند بايد با افزودن اين عبارات منظور را مشخص كنند “ تحويل در اسكله ماليات ارزش افزوده پرداخت نشده “ (... در بندر مقصد تعيين شده)اين اصطلاح را فقط براي حمل دريايي يا آبراه داخلي ميتوان بكار برد . 

 
DDU   DELIVERED DUTY UNPAID   (...named place of destination)
تحويل عوارض پرداخت نشده (...محل مقصد تعيين شده)
 
“ تحويل عوارض پرداخت نشده “ به معناي آن است كه وظيفه  فروشنده در مورد تحويل كالا هنگامي به پايان ميرسد كه كالا را درمحل تعيين شده در كشور مورد نظر در اختيار خريدار قرار دهد .فروشنده بايد كليه مسئوليتها و هزينه هاي ناشي از آوردن كالا به محل مذكور (به جز عوارض ,مالياتها و ديگر مخارج رسمي قابل پرداخت به هنگام ورود) همچنين هزينه ها و مسئوليت هاي انجام تشريفات گمركي كالا را تقبل كند .خريدار بايد هر گونه مخارج اضافي را پرداخت و هر گونه مسئوليت ناشي از قصور در ترخيص به موقع كالا براي ورود را تقبل كند .اگر طرفين بخواهند كه فروشنده تشريفات گمركي را انجام دهد و كليه هزينه ها و مسئوليت هاي ناشي از آن را تقبل كند بايد با افزودن عباراتي اين منظور را مشخص كنند .اگر طرفين بخواهند كه وظايف فروشنده برخي از هزينه هاي قابل پرداخت به هنگام ورود كالا(از قبيل ماليات ارزش افزوده VAT ) را نيز شامل شود , بايد با افزودن اين عبارات منظور را مشخص كنند تحويل عوارض پرداخت نشده ,ماليات ارزش افزوده پرداخت شده (محل مقصد تعيين شده ) .اين ا صطلاح را ميتوان بدون در نظر گرفتن نوع حمل كالا به كار برد . 

+ نوشته شده توسط مجید بخشی در دوشنبه هفتم خرداد ۱۳۸۶ و ساعت 10:48 |
JavaScript Codes بهترین و زیباترین کدهای جاوا اسکریپت به همراه آزمایش آن کد


Javascripts


پرشین وبلاگ